ALLASKA

Databas inom VÄRMEFORSKs delprogram
Miljöriktig användning av askor

Database within the programme on ashes at Värmeforsk
Environmentally correct utilisation of ashes


Start ALLASKA    

juli 2011

 

Bakgrund och information för användaren

Här har samlats de data om askors egenskaper som kommit fram inom de projekt som Värmeforsks delprogram ”Miljöriktig användning av askor”.

I maj 2007 innehåller ALLASKA uppgifter om ca 460 material. För att se på uppgifterna kan man:

  • Bläddra igenom alla poster genom att trycka på ”Öppna formulär askprov”
  • Söka genom uppgifterna genom att trycka på ”Sammanställning”´

 

De egenskaper som finns i ALLASKA är kemisk sammansättning, lakegenskaper, kornstorlek och geotekniska egenskaper. För att avgränsa en sökning, använd förvalen: typ av aska, bränsle, typ av panna, typ av utmatning och tekniska tillämpningar. När svaret är framme kan uppgifterna för de enskilda proven granskas genom att använda fönstret ”Visa askprov”.

Uppgifterna härrör från forskningsuppdrag och kan användas för att få en uppfattning om vilka egenskaper en aska kan tänkas ha eller jämföra uppgifterna för en aska med de data som finns i ALLASKA. Många data har tagits fram experimentellt inom projekt, några är uppgifter från anläggningarna om askorna. VTI har bidragit med uppgifter om geotekniska egenskaper för ett trettiotal material.

Principen är att alla data skall läggas in, även utstickare, d v s data som avviker från de för övriga prov med jämförbara ursprung. Tolka resultaten från sökningar med en viss försiktighet, fram till det att tillräckligt mycket information har samlats in för att tillåta en användare av databasen att identifiera dessa utstickare.

Uppgifterna utgör på inget sätt några specifikationer för material i en kommersiell användning.

Datatekniska problem eller frågor om databasen? De besvaras av Samira Shamsa på Svenska EnergiAskor, e-post samira.shamsa@energiaskor.se